Tag Archives: Shurangama Mantra

Shurangama Mantra

February 17, 2011

Sitâtapatra-mahā-pratyaṅgirā dhāranī 佛頂大白傘蓋陀羅尼經

Mandarin Chinese: leng yan jou or佛頂大白傘蓋陀羅尼經,

Sanskrit: Surangama Mantra or Sitâtapatra-mahā-pratyaṅgirā dhāranī

Korean Hangul [hg] 불정대백산개다라니경

[mc] Buljeong daebaeksangae darani gyeong

[mr] Pulchŏng tae paeksangae tarani kyŏng

Japanese katakana ブツチョウダイビャクサンカイタラニキョウ

[hb] Butchō dai byakusankai darani kyō

Vietnamese [qn] Phật đỉnh đại bạch tản cái đà la ni kinh

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛陀羅尼

Mandarin Chinese [py] Dà fódǐng rúlái fàngguāng xīdáduōbōdá tuóluóní

[wg] Ta fo-ting ju-lai fang-kuang hsi-ta-tuo-po-ta t’o-lo-ni Mandarin Chinese

[hg] 대불정여래방광실달다발달다라니

[mc] Dae buljeong yeorae banggwang sildaldabaldal darani

[mr] Taepulchŏng yŏrae panggwang sildaldabaltal tarani

[kk] ダイブッチョウニョライホウコウシツタンタハツタンダラニ

[hb] Dai butchō nyorai hōkō shittatahattara darani

[qn] Đại phật đỉnh như lai phóng quang tất đát đa bát đát đà la ni

[Basic Meaning:] Dhāraṇī of Śitātapatra, Great Corona of All Tathāgatas, Radiating Light