Tag Archives: Saraswathi Shloka

Saraswathi Shloka

March 1, 2011

Saraswathi Namastubhyam

Varade Kamarupini

Vidyarambam Karishyami

Siddhir Bhavatu Me Sada